YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    Adana Belediyesinde Neler Olacak?
/**/ Yazar: MUSTAFA ÇİNKILIÇ | Tarih: 06/05/2010 | Saat: 10:05

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

                        Adana Büyükşehir Belediyesi başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından “yürütülen soruşturmanın selameti” açısından görevden alınması üzerine, 5393 sayılı Belediyeler Yasasının  “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45. maddesindeki düzenlemeye uygun olarak bir başkan vekili seçildi. Ancak, seçim sürecinde büyükşehir belediye meclisinin doğal üyeleri olan İlçe Belediye Başkanlarının, Büyükşehir Belediye Kanunun 17/2 maddesindeki “…büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk kademe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.  “ yönündeki açık hükme rağmen, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Yüreğir ve Çukurova İlçeleri belediye başkanları, başkan vekil adayı olmuşlar ve son turda oyların eşit çıkması üzerine de yasanın öngördüğü şekilde kurayla Yüreğir ilçe Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak seçilmişti.

                        Yapılan seçimin iptali için Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan yürütmenin durdurulması istemli davada, mahkeme işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Şimdi cevabı beklenen soru şu: Büyükşehir Belediyesinde bundan sonra ne olacak?

                        Bazılarının beklentilerinin aksine hemen olmayacakları belirtmek isterim. Bu karar üzerine: Başkan vekili seçilen Yüreğir İlçe Başkanının görevine derhal son verilerek, son turda yarıştığı diğer adaya başkan vekilliği görevi verilmeyecek. Çünkü, bu yürütmenin durdurulması kararı otomatik olarak böyle bir sonuç doğurmuyor. 

              Öncelikle; mahkemenin verdiği yürütmenin durdurulması kararının kesinleşmesi gerekiyor. İdari Yargılama Usulü Yasasının   “Yürütmenin durdurulması” başlıklı  27. maddesine göre; “Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; …idare …mahkemeleri …tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, …kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. İtiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.”

              İkinci olarak; Kararın bu şekilde kesinleşmesinden sonra, aynı kanunun “Kararların sonuçları” başlıklı 28.maddesine göre; “idare …mahkemelerinin …yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. “

                “…Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.”

                        Üçüncü olarak; yürütmenin durdurulması kararları da, tıpkı nihai, kesin karar gibi hüküm ifade eder. Açılan “Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi işleminin iptali” davasında verilen yürütmenin durdurulması kararı, yukarıda açıklanan usulü süreçlerden geçerek kesinleşmesi durumunda, tıpkı işlem iptal edilmiş gibi sonuç doğurur. 

            Bu kapsamda İşlem hakkında mahkemece ‘açıkça hukuka aykırı ve telafisi imkansız zararlar doğuracağı’ düşüncesiyle verilen yürütmenin durdurulması kararı; idari işlemin yerinde olup olmadığının denetlenmesi değildir. İdari yargı yeri bir üst makam olmadığı için yapılan işlemin yerinde olup olmadığını değil, yalnızca işlemin hukuka açıkça aykırı ve yürütülmesi durumunda telafisi imkansız zararlar doğuracağının tespit edilerek durdurulmasıdır.

          Yine mahkeme yürütmenin durdurulması karar ile sadece işlemin yürütmesini durdurur. Yürütmesi durdurulan işlemin yerine uygun olan işlemin yapılması yönünde karar verilemez.

                         Yürütmenin durdurulması kararı, İptal kararı gibi sonuç doğurduğundan idari işlem yapıldığı ilk tarihten itibaren ortadan kalkar. İptal Kararları geriye yürümekte ve böylece idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış sayılmaktadır.

                          İşte bu noktada yani “idari işlem baştan itibaren hiç yapılmamış “ sayılacağına göre; Yüreğir Belediye Başkanının, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi yürütmenin durdurulması kararının kesinleşmesi ile birlikte yok sayılacaktır.

            Seçim işlemi yok sayıldığında iki olasılıktan bahsedilebilir.

            Birincisi; işlem yok sayıldığına göre yeniden seçim yapılır. Yani, yapılan başkan vekilliği seçimi ile dolan Büyükşehir Belediyesi başkan vekilliği koltuğu, mahkeme kararı ile boşaldığından  göre 5393 sayılı Yasanın ‘Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler’ başlıklı 45.maddesindeki prosedür yeniden başlanır ve yasaya uygun bir seçim yapılır.

            Bu kestirmeden ve kolay bir çözüm gibi görünüyor. Zira, maddenin ilk cümlesinde, bu maddenin ‘Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda… ‘ neler yapılacağını düzenlediği kolayca anlaşılıyor.  ‘Belediye başkanlığı önce İçişleri Bakanlığının idari bir tasarrufuyla boşalmıştı, şimdi de mahkeme kararı ile boşalmıştır.’ denebilir.

                      Pratik, ancak hukukta net olarak düzenlenmemiş bir yol olup, hukuka açıkça aykırı ve telafisi imkansız zararlar doğuracak işlemi tesis eden meclisi adeta ‘ödüllendirmek’ anlamı taşır. ‘Ama vesayet makamı olan İçişleri Bakanlığından görüş alınarak işlem tesis edilmişti’  denilebilir. Ancak, vesayet makamının görüşü doğrultusunda işlem yapmış olmak, yapılan ve mahkeme tarafından açıkça hukuka aykırı bulunarak telafisi imkansız zararlar doğuracağı düşüncesiyle yürütmesi durdurulan işlemi yapanları sorumluluktan kurtarmaz.

                        İkincisi; İşlem yok sayıldığına göre, başkan vekili seçimi aradan geçen süreye rağmen yapılamamış demektir.  5393 sayılı Yasanın 45.madde de  “başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.” denmektedir.

                     Belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler aynı yasanın 30. maddesinde “Belediye meclisi;..Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, … İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay’ın kararı ile feshedilir… Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar.” şeklinde düzenlenmiştir.  

                      Danıştay yapılan işlemi ve yaşanan süreci  “meclisin feshi” ni gerektirecek nitelikte görmeyebilir. Zira yasa;–konumuzla ilgili olarak-   “Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa,” meclisin fesih edileceğini düzenlemiştir.

                        Meclisin başkan vekili seçimi işleminin, mahkeme kararı ile ‘baştan itibaren yok sayılacak’ şekilde yürütmesi durdurulduğundan, sonuç itibariyle meclisin ‘  kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal ‘ ettiği kesin olmasına rağmen, ‘bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye ‘ uğrattı mı? Uğratmadı mı? konusu Danıştay’da tartışılacak ve bir karar verilecektir. 

                        Danıştay fesih kararı verdiğinde; Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerinin üyeliklerinin düşmesi ve yerlerinin İlçe Belediye Meclisi yedek üyeleri ile tamamlanması ve yeni Büyükşehir Meclisinin oluşumu ile, Belediye Meclisinin feshine neden olan eylem ve işlemlere katılan İlçe Belediye Başkanlarının durumu ve onların görevlerine son verilmesi ve bunun sonuçlar ayrı bir tartışma konusudur.

                        Ancak, akla şu soru gelebilir. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eden ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratan meclisin feshi için Danıştay’a başvurma sürecinde belediyenin işleri aksamayacak mı?

             Yasa koyucu böyle bir olasılığı da dikkate alarak, Belediye Yasasının 46. maddesinde; “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır.” hükmünü getirmiştir.

                        Sonuç olarak; ya hukuka saygının bir gereği olarak İçişleri Bakanı, hukuka uygun bir başkan vekili seçilinceye kadar, büyükşehir belediyesine bir görevlendirme yaparak yasal süreci işletecek ve Danıştay kararının sonucuna göre işlemle yapılacak, ya da pratik ama yine hukuku dolanarak, valilik tarafından yeni bir seçim süreci başlatılacak.

                        Seçim siyasi iktidarın…   Yazar Notu: Bu yazı başka bir yerde yayınlanmaktadır.(www.kanalahaber.net' e de gönderdim)

[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>