YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    TESEV NEDİR
/**/ Yazar: HAMİT SERBEST | Tarih: 25/05/2016 | Saat: 21:47

Sayın Erdal Aklaın'ın "KASABININ BIÇAĞINI YALAYANLAR!.." makelsinden sonra bir miktar bilgilendirme yapmak farz oldu.

Sayın K. Kılıçdaroğlu, TESEV (Türkiye Ekenomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) 183 numaralı kurucu üyesidir.

Söz konusu Vakıf hakkında basında çıkan bir çok haber bir yana, Vakfın kurucuları arasında HAK-İŞ Federasyonunun da olması düşündürücü bir olgudur.

Yani, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nasıl olur da böyle bir işçi kuruluşu ile aynı çatı altında yer alır?

Kurucu üyeler listesini Vakıf Senedinin altında görebilirsiniz.

Yine de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak için önce sizleri TESEV hakkında bilgilendirmeyi uygun gördüm.

Devamını da bilgilerinize sunacağım.

Saygılarımla.

-------------------------------------------------------------------------------

TESEV
TÜRKYE EKONOMK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI

VAKIF SENED

KURUCULAR BEYANI

Toplumların yaşamının her aşamasında karar alma süreci, bilgiye, olgulara ve çözümlemelere dayanır.

Yirmibirinci yüzyıla hazırlanan dünyamızda yaşanan değişim süreci, günlük hayattan yönetime, ekonomiden uluslararası ilişkilere, insan haklarından çevre sorunlarına yayılan geniş bir alanı etkilemiş, karar almada geleneksel ve alışılmış yöntem ve yaklaşımların yetersizliğini gündeme getirmiştir. Yeni bir yapı oluşturabilmek için yeni kavramların, yeni olguların, yeni değerlerin yolu açılmıştır. Artık tüm toplumlar için hedef, bu değişimi yakalayabilmektir.

Türkiye de bu sürecin dışında kalmamalıdır. Cumhuriyetten bu yana çağdaşlaşma yolunda küçümsenmeyecek yol alınmış olmakla birlikte, birçok alanda bu hedefe ulaşamadığımız ortadadır. Türkiye’yi eskimiş ve hantallaşmış devlet yapısı, tam işlemeyen demokrasisi, birikmiş ekonomik ve toplumsal sorunları, yetersiz altyapısı, konumunun gerisinde kalmış görünen dış ilişkileri, hizmet gücünü giderek yitirmiş eğitim ve sağlık kurumlarıyla yirmibirinci yüzyıla taşımak olanaksızdır.

Bugün içinde bulunduğumuz çıkmaz, varolan sorunları akılcı bir yaklaşımla ele alarak geçerli, doğru ve kalıcı çözümler üretmek ve uygulamak yerine; çoğu zaman “popülist” bir yaklaşımın benimsenmesi nedeniyle sorunların giderek daha büyük boyutlar kazanmasından kaynaklanmaktadır. Oysa yönetim, sorunlara zamanında sağlıklı çözüm bulma sanatıdır. Ve çözüm üretilemeyince sorunlar birikmekte ve gelişmenin önünü tıkamaktadır.

Batı demokrasilerinde, siyasal partiler yanında, çeşitli adlarla kurulmuş sivil toplum örgütlerinin de çözüm seçeneklerinin belirlenmesinde ve kamuoyuna maledilmesinde önemli katkıları olduğu bilinmektedir.

1961 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın öncülüğünde kurulan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti o dönemde Türkiye’de hem özgür tartışma ortamlarının yaratılmasına öncülük etmiş hem de düzenlediği
konferans, panel ve toplantılarla, yayınladığı kitaplarla ülkemizin karar organlarına yardımcı olmaya çalışmıştır. Ancak gerek ülkemizde son otuz
yıldaki gelişmeler, gerekse dünyadaki önemli değişiklikler, bunun ötesinde bazı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Böyle bir değişme ve yenilenme ihtiyacı, Konferans Heyeti’nin zengin deneyim ve birikimi üzerine yeni bir yapının kurulmasını zorunlu kılmıştır.

1993 yılı Şubat ayında Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti Genel Kurulunda Derneğin bir “stratejik araştırmalar kurumuna” dönüştürülmesi yolunda Yönetim Kurulu’na görev verilmiştir. Eş zamanlı, benzeri girişimler kimi üniversite ve sivil toplum örgütlerinde de başlatılmış bulunmaktaydı.

Konferans Heyeti’nin 30.3.1994 tarihli Genel Kurul’unda, Heyetin bu kuruluşları da bünyesinde toplayarak Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’na (TESEV) dönüşmesi kararı alınmıştır.

Biz Kurucular, Türkiye’nin gündemindeki sorunlar üzerine araştırmalar yapmak, çözüm seçenekleri oluşturmak, her alanda sağlıklı çözüm seçenekleri üretilmesine katkıda bulunmak üzere tüm bu girişimleri aynı çatı altında toplayarak Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nı kurmaya karar vermiş bulunuyoruz.

Vakfın amacı, Türkiye’nin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmaktır. Vakıf her konuda araştırmalar yaparak, çözüm seçenekleri üreterek Türkiye’nin birikmiş sorunlarının aşılmasında önemli bir işlev üstlenecektir.

Amacımız yeni olanın yolunu açmaktır.

TÜRKYE EKONOMK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI

Vakfın Adı


Madde 1- Vakfın adı, “Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı” dır. Vakfın kısaltılmış adı “TESEV”dir. Vakıf her türlü işlemlerinde kısaltılmış adını kullanabilir. Bu senette kısaca “vakıf" olarak anılacaktır.

Vakfın Merkezi


Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Adresi Bankalar Caddesi no:2 Minerva Han Kat:3 Karaköy/İSTANBUL’dur. Yönetim Kurulu kararı ile ve yasal gerekler yerine getirilerek, yönetim merkezi başka bir yere taşınabilir; yurt içinde ve dışında şubeler, temsilcilikler, bürolar kurulabilir.

Vakfın Amacı ve Faaliyetleri


Madde 3- Vakfın amacı, Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, toplum yaşamının her alanını kapsayan konularda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunları kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunarak çözüm seçeneklerinin oluşmasına katkıda bulunmak; bu araştırmalar ışığında eğitim çalışmaları yürütmektir.

Vakıf bu amaçlarına ulaşmak için bir araştırma ve eğitim merkezi kurarak başlıca şu çalışma ve etkinliklerde bulunur:

a) Ülke gündemini ve toplumsal yaşamı ilgilendiren her alanda bilimsel ve uygulamaya dönük araştırmalar yapmak ve yaptırmak; 


b) Araştırmaların sonuçlarını tartışmaya açmak ve serbestçe tartışılmasını sağlamak; 


c) Kamuoyunu aydınlatmak ve eğitim amacıyla toplantı, konferans, panel v.b. gibi platformlar oluşturmak; 


d) Araştırmalarını yayınlamak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek; 


e) Araştırmalara dayalı çözüm seçeneklerini açıklayarak kamuoyu oluşmasına 
katkıda bulunmak; 


f) Yurt dışındaki ve yurt içindeki benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak araştırma ve projeler oluşturmak ve bu yolla bilimsel araştırma –geliştirme ve genel eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. 


g) Yurt dışındaki ve yurt içindeki eğitim kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, bilimsel araştırma-geliştirme, eğitim ve öğretim birimleri kurmak. 


h) Vakfın amacını gerçekleştirecek imkanları sağlamak için ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, ticari ve iktisadi işletmeler kurmak ve işletmektir.

Vakıf, bu faaliyetlerini tarafsız bir biçimde, çok sesliliğe ve çeşitli kesimlerin katılımına olanak sağlayarak yürütür ve çağdaşlaşmaya katkıda bulunmaya çalışır.

Vakfın Mal Varlıı


Madde 4- Vakfın ilk malvarlığı, adları ekli listede bulunan Kurucuların Vakfa yaptıkları nakti tahsislerin toplamı 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar) Türk Lirası’dır.
Vakfın malvarlığı, Kurucuların bağışları, vakfın faaliyetlerinden elde edilecek kazançlar ve ödüller, her tür bağışlar, vakfın çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin nakdi ve aynı yardımları ve bunların değerlendirilmesinden sağlanan gelirler ile sürekli artırılır.
Vakfın amacına uygun ve belli şekilde harcanmak veya kullanılmak amacıyla üçüncü kişiler tarafından şartlı olarak yapılan bağışlar ile diğer kazandırma ve tahsisler, bağış veya kazandırmanın şartlarına göre harcanır veya kullanılır.
Vakfın kira, faiz, temettü ve benzeri kaynaklardan oluşan geliri aşağıdaki 5. Maddenin son fıkrası uyarınca vakıf giderlerinin karşılanmasına tahsis edilir.

Vakfın Gelirleri


Madde 5- Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

a- Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesi için yapılan ve Yönetim Kurulu tarafından 
kabul edilen her türlü nakit, menkul mal, değerli evrak ve benzeri ve gayrimenkul mal bağışı, yardım ve vasiyetler, 


b- Yurtiçi ve dışı dernek, vakıf v.b. sivil toplum örgütleri, diğer benzeri uluslararası kuruluşlar ile, gerçek ve tüzel kişilerin tahsis edecekleri araştırma fonları ve benzeri gelirler, 


c- Vakfın konusuyla ilgili araştırma, eğitim, yayın, konferans, panel v.b. faaliyetlerden elde edilecek gelirler, 


d- Vakfın mal varlığından sağlanacak gelir ve faizler, 


e- Vakfın sahibi bulunduğu iktisadi işletmelerden, ortaklıklardan ve ortak 
girişimlerden elde edilecek gelirler, 


f- Diğer gelirlerdir.

Gelirin Harcanma ekli


Vakfın yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin üçte birini yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakfın mal varlığını arttırıcı yatırımlara, kalan üçte ikisini ise Vakfın amacına uygun eğitim, kültür ve bilimsel araştırma faaliyetlerine ayırır ve bu doğrultuda kullanır.

Vakfın Kurucuları


Madde 6- Vakıf kuruluş senedini imzalayarak Vakfı kuran gerçek ve tüzel kişiler vakfın kurucularıdır.

Vakfın Organları


Madde 7- Vakfın organları şunlardır:

a-    Mütevelliler Kurulu

b-    Yönetim Kurulu


c-     Denetim Kurulu

Mütevelliler Kurulu


Madde 8- Mütevelliler Kurulu Vakfın en yüksek karar organı olup;

a) Vakıf Senedi’nin 6. maddesi gereğince kuruculardan,


b)Vakfın amaçlarıyla ilgili faaliyetleri ve Vakfa katkıları nedeniyle 01.01.2002 tarihine kadar Vakıf Senedinin eski 6/b maddesine göre,Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula seçilen kişilerden oluşur.


Herhangi bir nedenle boşalan mütevelliler kurulu üyelerinin yerine mütevelliler kurulu tarafından yeni üye seçilir.

Mütevelliler Kurulu yılda bir kere Şubat ayında, Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağan olarak Mütevelliler Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk çağrıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı düzenlenir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Mütevelliler Kurulu gündemi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, toplantının tarihi, yeri ve saati ile birlikte, en az onbeş gün önceden Mütevelliler Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir. Olağanüstü Kurul, Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin olumlu kararı ya da Mütevelliler Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun imzalarıyla toplantıya çağrılabilir. Mütevelliler Kurulu toplantılarında, her üye bir oya sahiptir. Tüzel kişi olan mütevelliler adına temsil yetkisi olan gerçek kişi oy kullanır. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Ancak, Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararlarda, karar yeter sayısı, Mütevelliler Kuruluna katılan Mütevelliler Kurulu üye sayısının üçte ikisi, Vakfın sona ermesine ilişkin kararlarda ise üye tam sayısının üçte ikisidir.

Mütevelliler Kurulunun Görev ve Yetkileri


Madde 9- Mütevelliler Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

a ) Süresi biten yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçer;

b ) Yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşür ve yönetimin aklanması konusunda karar verir;


c ) Bilanço ile gelir gider hesaplarını inceler ve karara bağlar;


d ) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe tasarısını inceleyip karara bağlar;

e ) Gelecek yıllar için çalışma programının esaslarını belirler;


f ) Yönetim Kurulunca hazırlanan vakıf senedinde yapılacak değişiklik taslaklarını inceleyip karar verir.

Yönetim Kurulu


Madde 10- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir bölümünü kullanmak üzere, kendi içinden bir yürütme kurulu oluşturabilir, Yönetim Kurulu veya yürütme kurulu üyelerinin hepsine veya bir kısmına en az iki imza ile vakfı temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu tarafından seçilen dokuz asıl , üç yedek üyeden oluşur.

Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolmadan Yönetim Kurulu üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine, mütevelliler kurulu tarafından seçilmiş olan yedek üyeler göreve çağrılır. Çağrılan üyeler, ayrılan üyelerin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üç kişiden fazla eksilirse olağanüstü kurula gidilir.
Yönetim Kuruluna, Müteveliler Kurulu onayıyla, çoğunluğu oluşturmamak kaydıyla, dışarıdan üye seçimi yapılabilir

Madde 12- Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından iki yıl için bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer.
Yönetim Kurulu,Vakfın yönetimi için gerekli örgüt yapısını kurar.

Yönetim Kurulu, Vakfın işlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu dışından bir Genel Direktör atar. Genel Direktör, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

Madde 13-Yönetim Kurulu toplantıları en az iki ayda bir yapılır. Ayrıca en az üç üyenin yazılı isteği üzerine veya Başkanın daveti ile olağanüstü toplanır.

Vakıf çalışanlarının koordinasyonundan, araştırma merkezinin yönetiminden ve vakfın idari işlerinin yürütülmesinden Genel Direktör sorumludur.

Madde 14- Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı toplantıda bulunan üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
Vakıf Senedinin değiştirilmesi ve vakfın sona ermesi önerisi için, üye tam sayısının üçte ikisinin olumlu oyu gerekir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri


Madde 15- Yönetim Kurulu, ilgili yasa, tüzük, vakıf senedi ve Mütevelliler Kurulu kararları ile kendisine verilen görevleri yapar.

Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yapar:

a) Vakfın amacına uygun bilimsel araştırma ve eğitim ile ilgili kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak, vakfın taşınmaz malları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak, şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak. 


b) Vakfın yıllık bütçe, araştırma ve faaliyet programını hazırlamak ve Mütevelliler Kuruluna onay için sunmak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak, 


c) Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usullerini belirlemek ve harcamaları yapmak,

d) Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek,

e) Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, vakıf gelirlerinin artırılmasına ilişkin yatırım yapmak, 


f) Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzenini, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek, 


g) Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirlemek, yönetmelikler hazırlamak ve değiştirmek,

h) Vakıfça yapılacak ve yaptırılacak araştırmaların konularını belirlemek, yayınlanmasını ve ilgililere iletilmesini sağlamak,

ı) Her yıl konusu, kapsamı ve koşulları belirlenecek bir araştırmaya “Dr.Nejat F. Eczacıbaşı Ödülü” vermek,

i) Kamuoyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak, 


j) Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlamak, 


k) Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunmak, yurt içinde ve yasalara uygun olarak yurt dışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

l) Herhangi bir nedenle boşalan mütevelliler kurulu üyeliği yerine, Mütevelliler kuruluna yeni aday önermek,

m) Mütevelliler Kurulu toplantılarını düzenlemek, çağrı yapmak, gündem belirlemek; Yüksek Danışma Kurulu Başkanının isteği üzerine Yüksek Danışma Kurulu toplantılarını organize etmek.

n) Mütevelliler Kuruluna Yüksek Danışma Kurulu için üye önermek.


o) Vakıf bünyesinde icrai özelliği olmayan danışma kurulları oluşturmak.

Madde 16- Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri nedeniyle ücret almazlar. Genel Direktörün ücreti ve çalışma koşulları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Danıma Kurulu


Madde 17- Yüksek Danışma Kurulu, Vakfın kuruluş ve çalışmalarında, tanıtım ve gelişiminde üst düzeyde katkıları olan Vakıf kurucuları ile Vakfın amaç ve ilkelerini benimseyerek Vakfa maddi ve/veya manevi katkıda bulunan kişilerden oluşur. Yüksek Danışma Kurulu Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelliler Kurulunca seçilir. Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri üç yıl için seçilir. Yüksek Danışma Kurulu bir karar organı olmayıp vakfın istişare organıdır. Yüksek Danışma Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ile bir başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Danışma Kurulu Başkanı olamaz. Yüksek Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantılarda nisap aranmaz. Yüksek Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;


a) Vakfın akademik dünya ve yurt içinde/yurt dışında vakıf, dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ile İlişkilerin geliştirilmesinde ve Vakfın tüm kişi ve kuruluşlara tanıtılmasında katkıda bulunmak;


b) Vakıf tarafından yapılacak araştırmaların konularının belirlenmesinde, yeni projelerin üretilmesinde, Vakıf çalışmalarının yürütülmesinde, kamuoyu oluşturulmasında Vakfın çalışmalarını izleyerek, Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak;


c) Vakıf Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği ve ihtiyaç duyduğu konularda Yönetim Kuruluna istişari nitelikte kararlar vererek danışmanlık yapmak;


d) Vakfın faaliyet ve çalışmalarının etkinliğini sürdürmek ve artırmak için bu faaliyet ve çalışmalara yön verici nitelikte tavsiye kararları oluşturarak önerilerde bulunmak.

e) Vakfın mali durumunu izlemek, bu konuda öneriler ve çözümler sunmak.

Denetim Kurulu


Madde 18- Denetim Kurulu, Mütevelliler arasından Mütevelliler Kurulu tarafından iki yıl için seçilir ve üç asıl iki yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu, kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Görev süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilir.

Denetim Kurulu yılda en az bir defa Vakfın gelir ve giderleriyle kayıtlarını inceler, sonuçlarını Yönetim Kuruluna; dönem sonu raporlarını ise Yüksek Danışma Kurulu ve Mütevelliler Kuruluna sunar.

Danıma Kurulları


Madde 19- Vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programları geliştirmek amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından çeşitli konularda danışma kurulları oluşturulabilir.

Danışma kurulları, çalışmaların gerektirdiği zamanlarda toplanır. Danışma kurullarının çalışma biçimi Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmenliklerle belirlenir. Danışma kurulları, çalışmalarının sonuçlarını Yönetim Kuruluna rapor ederler.

Vakfın Sona Ermesi


Madde 20- Vakfın sona ermesi 8. ve 14. maddeler uyarınca yönetim kurulunun önerisi ve Mütevelliler Kurulunun onayı ile olur.
Vakfın sona ermesine ilişkin karar, yönetim kurulu tarafından sicile tescil ettirilir. Vakfın sona ermesi ile kalan mal varlığı benzer amaçla kurulmuş bir başka vakfa veya kuruma, Mütevelliler kurulu onayı ile devredilir.

Dier Hükümler


Madde 21- Bu senette hüküm bulunmayan durumlarda 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri ile ilgili Tüzük hükümleri uygulanır.

Madde 22- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde 23- Vakfın mütevellileri aşağıda adları belirtilenlerdir: Aşağıda adları geçen üyeler arasında 01.01.2002 tarihinden sonra vakfa üye olmuş kişi bulunmamaktadır.

[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>