YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    HAYAT BOYU ÖĞRENME
/**/ Yazar: VELİ BİLİCİ | Tarih: 13/07/2011 | Saat: 20:57

TÜRKİYE’DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KİLİT AKTÖRLER (ŞEHİR  ŞEHİRE-CİTY TO CİTY)  PROJESİ

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon   Ekibi üyelerinden Bekir ÖFKELİ  Bey  tarafından hazırlanan  16 Temmuz 2010 tarihinde AB Bürüksel Merkez Yürütme Ajansına  sunulan ve Aralık 2010 tarihinde uygulamaya konulan ve 12 ay süreli olan  projenin kısaca adı; Şehir Şehire (City to City) Projesidir. Türkiye’den bir yıl(12 ay) süreyle  toplam 6 tane ilin Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü,İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü bu projede Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörlüğünü yürütmektedir.  

            Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen bu projenin amacının; Türkiye’nin altı coğrafi bölgesinden seçilen altı büyük şehrin stratejik planlarının karşılaştırılması yapılarak, bölgesel farklılıkların asgariye indirilmesini, eğitim alanında gelecekte yapılacak işbirliklerine altyapı oluşturabilecek çalışmaların şimdiden yapılmasını hedefleyerek;  Okulöncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Yaygın Eğitim ve Halk Eğitimi alanlarında yerelde yapılan/yapılacak SWOT analizlerinin çalıştaylar yoluyla karşılaştırılması ve yapılan analizlerin rapor edilmesi hedeflenmiştir.

Bu suretle;

            Okul çevresini oluşturan (okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veli) örgün ve yaygın eğitim kurumu müdürleri ve öğretmenleri ilçe milli eğitim müdürlükleri, sivil toplum kurumları, üniversitelerin öğretim üyeleri ve görevlilerinin hayat boyu öğrenme süreçlerine etkin katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Buradan hareketle;

Eğitimde bölgesel stratejileri karşılaştırılarak eğitim kurumlarının işbirliğinde aksayan yönleri gidermek.

Farklı bölgelerden “Eğitimde İyi Örnekleri” bir araya getirerek ulusal eğitim standartlarını yükseltmek.

Ulusal ve bölgesel düzeyde hayat boyu öğrenme stratejilerinin gelişimine katkı sağlamak.

Ulusal hayat boyu öğrenme stratejilerinin il milli eğitim müdürlükleri stratejik planları doğrultusunda uygulamaya dönüştürülmesi.

Eğitimin her aşamasında karşılaşılan sorunlara çözüm arayışları.

Eğitimin her aşamasında sosyal entegrasyonun sağlanması.

İlçe milli eğitim müdürlükleri arasında işbirliği ağları oluşturmak, amaçlanmıştır.

Projenin Hedefleri;

Yaşam boyu öğrenme stratejilerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için eğitim müdürleri arasında ortak bir vizyon oluşturulması.

Karar vericiler arasında yerel stratejiler oluşturabilmek için ulusal düzeyde konsensus oluşturmak.

Öğrenme merkezlerini güçlendirmek ve eğitim bölgeleri arasında kurumsal ağlar oluşturmak.

Kamu ve özel kurumlarda hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek.

             Hedefleri kısaca  İller arası koordinasyon, Avrupa Birliği ile işbirliği ve Hayat boyu öğrenmeyi sürdürme, olarak da özetleyebiliriz.

2010 Kasım ayında hazırlanıp  sunulan projenin mimarı Adana Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinasyon Ekibinde görevli ve aynı zamanda Çukurova İlçesi Çağrıbey  Lisesi İngilizce Öğretmeni Bekir ÖFKELİ. Sayın ÖFKELİ, aslında soyadının tamamen tersi öylesine sabırlı, öylesine mütevazi ve hümanist bir meslektaşımız ki neredeyse hazırladığı proje konuşulurken bunu ben hazırladım  demeyecek kadar mütevazi. O hep takım çalışmasına inanmış ve takım arkadaşları ile üst seviyede bir iş ve arkadaşlık ilişkisi uygulamaktadır. Keza takım arkadaşları da kendisinden kalası değiller. Zerrin Akarpınar, Ahmet Yılmaz  ÖZEN,Gürkan GÜR ve …..

Bekir ÖFKELİ tarafından hazırlanıp A.B.  Bürüksel Merkez Yürütme Ajansına  sunulan ve kabul edilerek uygulamaya konulan proje Adana Milli Eğitim Müdürlüğü”nün koordinatörlüğünde(Projenin sunum, yürütme ve iaşe işlemleri Sayın Zerrin AKARPINAR tarafından planlanıp, bir ekonomist bilgeliğiyle tasarruflu bir şekilde   muhasebeleştirilip raporlaştırılmaktadır) Antalya, Diyarbakır, İzmir, Konya ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlükleri Proje Koordinasyon Ekiplerinde görevli proje öğretmenleri ve yöneticiler tarafından aşağıdaki plan dahilinde uygulamaya konulmuştur.

 

SIRA NO

PROJE ORTAĞI ve TOPLANTI YAPILACAK İLLER

ETKİNLİK  TARİHİ

ETKİNLİK ADI

(Konusu)

YAPILDI

YAPILMADI

1

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Koordinatör Üye)

02-05/Mart 2011

Projenin Tanıtımı(Adana PKE)

YAPILDI

2

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ( Üye)

17-20/Nisan 2011

 

Okul öncesi programıyla ilgili çalıştay yapılırken Tüm illerin stratejik planları incelenerek sonuçlar illerle paylaşacak.

YAPILDI

3

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Üye)

23-26/Haziran 2011

İlköğretim Programıyla ilgili çalıştay yapılırken Tüm illerin stratejik planları incelenerek sonuçlar illerle paylaşılacak.

YAPILDI

4

 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Üye)

25-28/Temmuz 2011

Ortaöğretim programıyla ilgili çalıştay yapılırken Tüm illerin stratejik planları incelenerek  sonuçlar illerle paylaşacak.

YAPILACAK

5

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Üye)

20-23/Eylül 2011

Mesleki Eğitim Programıyla ilgili çalıştay yapılırken Tüm illerin stratejik planları incelenerek  sonuçlar illerle paylaşılacak.

YAPILACAK

6

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Üye)

22-25/Kasım 2011

Yaygın Eğitim Programıyla ilgili çalıştay yapılırken Tüm illerin stratejik planları incelenerek  sonuçlar illerle paylaşılacak.

YAPILACAK

Sonuç ve Değer. Toplantısı

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Koordinatör Üye)

22-25/Aralık 2011

 

Tüm Çalışmalardan elde edilen verilerin paydaşlara ve kurum yöneticilerinin istifadesine sunulması.

YAPILACAK

            Adana’da yapılan tanıtım, görev dağılımı ve işbirliği ile ilgili toplantıya bir eğitimci olarak katılma imkanım olmadı.  Adana da yaşayan bir eğitimci olarak benim için bir kayıptır. Antalya da yapılan Okul Öncesi ile ilgili çalıştay başarıyla tamamlanmış Okul Öncesi ile ilgili ortak illerin Stratejik Planları esas alınarak yapılan  swot analizleri sonucunda illerin ayrı ayrı çıkartılan GZFT’’lerinden hareketle müşterek GZFT verileri (güçlü yönleri, zayıf yönler,     fırsatlar    ve tehditler) oluşturulmuş ve elde edilen veriler,  http://www.citytocity.gov.tr adlı sitede yayınlanmıştır.

            Konya’da yapılan İlköğretim Programı ile ilgili çalıştayda ben de PKE’de görev alarak çalışmalara katıldım. Bu çalıştayda da İlköğretim müfredatı  ile ilgili ortak illerin Stratejik Planları esas alınarak  swot analizleri yapılarak illerin ayrı ayrı çıkartılan GZFT’ lerinden hareketle müşterek GZFT verileri oluşturuldu.Elde edilen veriler,  http://www.citytocity.gov.tr adlı sitede yayınlandı.

             Konya da yapılan İlköğretim Programı ile ilgili çalıştaya katılma fırsatını yakaladığımda benim için zevkle takip edilmesi, katkı sağlanılması gereken bir çalıtay olduğunu, tüm illerden gelen PKE üyelerinin ve MEM yöneticilerin her birinin alanlarında çok yetkin ve etkin olarak katkı sunmalarını ve alanında başarılı insan ilişkilerini uygulayan, eğitim müfredatının her kademesi ile ilgili, bilgili, araştırmacı, yorumlayıcı, sorgulayıcı ve paylaşımcı  harika bir takım çalışması sunduklarını  görünce  hiçbir dakikasını bile boşa geçirmemeye çalıştım ve içimden Antalya ve Adana’da yapılan çalıltaylara katılmamanın  benim için çok şeyleri kaçırmak  demek olduğunu düşündüm…

            Hele Konya Milli Eğitim Müdürü Halil ŞAHİN Bey’in toplantıyı açış konuşması, Konya MEM ve Karatay-Selçuklu İlçe MEM yöneticileri ile ziyaret ettiğimiz Karatay İlçesi Kocatepe İlköğretim Okulu yöneticileri(Md.Ahmet CİĞERCİ ve yardıncıları-öğretmenleri),Selçuklu İlçesi İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu Yöneticileri (Md.Ertan DÜNDAR ve yardımcıları- öğretmenleri) ve tüm Konya PKE Üyeleri ile “eğitimde iyi örnekler” olarak değerlendirdiğim işte bu eğitimde iyi örnek olarak gördüğüm;  İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlköğretim Okulu yöneticilerinin sergilediği birliktelik ve takım ruhu izlenmeye değer bulduğum yönetsel davranışlardır. İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Okulu’nda uygulanan normal öğretim ve branş dersliği uygulaması, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni’nin düzenleyip hizmete sunduğu  derslik harikaydı ve her branştan öğretmen arkadaşımın ve okul yöneticilerinin eğitimde iyi örnekler adına izlemesinin eğitim sistemine artı değerler katacağı yani öğretimin kalitesinin artması için sayılabilecek ön şartlardan sadece birisi olduğunu bizlere hatırlatmaktadır.

            Konya Misafirperverliğinin alasını sunan ve bu eğitim etkinliği arasına bir ney dinletisi sunan PKE  üyesi Bilal YVAŞ Bey ve Cumartesi akşamı Kültür Sitesinde sunulan Sema Gösterisi, Ulu Şahsiyetler, Sevgi ve Gönül Dostları  Mevlana  ve Şems-i Tebrizi ziyaretlerimiz  yorgunluğumuzu unutturan güzel dinlenme anlarımızdı. Adana,Antalya,Diyarbakır, İzmir,Konya ve Trabzon’dan katılan gönülleri bu ülkenin eğitimine hizmet sevgisi ve coşkusuyla dolup taşan takım arkadaşlarımı tanıma fırsatı    sağlayan bu projenin mimarına ve sunucusuna teşekkür ederek haddim değil ama mutluluktan pay almaya çalışıyorum.

Bu projenin Trabzon,  Diyarbakır ve İzmir Çalıştayları günü geldiğinde aynı performans ve işbirliği ile uygulanacaktır. Neticede projenin son ayağı olarak 22-25/Aralık 2011 tarihleri arasında Adana İl merkezinde yapılacaktır. Sonuç raporu yayınlanarak ilgili kurumların istifadesine sunulacaktır.

            22-25/Aralık 2011 tarihlerinde Adana’da yapılacak olan  çalıştayda; bilgi paylaşımı amaçlı olarak tüm Adana genelindeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli Okul Öncesi, İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki Eğitim ve Halk Eğitimi bölümlerine bakan yöneticilerin ve  Adana Merkez İlçelerindeki eğitim kurumu yöneticilerinin toplantının kendi bölümleri ile ilgili paylaşımlar  ile iyi örnekler sunusunu (Proje Mimarı ve PKE uygun bulur ve de müsaade ederlerse tarafımdan sunulacak)   izlemelerinin yararlı olacağı düşüncesindeyim.

            Yazımızı Mevlana'nın söylediği ve günümüze kadar insanlığa ışık tutan sözlerinden biriyle bağlayalım:

          “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol,  tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol”

Veli  BİLİCİ[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (6) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>